تعزیه و فلسفه آن (21) بقیه فتوای میرزا ابو القاسم قمی| ویکی پدیا فارسی

تعزیه و فلسفه آن (21) بقیه فتوای میرزا ابو القاسم قمی

 

تعزیه و فلسفه آن (21)


بقیه فتوای میرزا ابو القاسم قمی


« امٌا مسئله تشبیه بر زنان . پس جواب آن نیز از آنچه گفتیم ظنٌ می شود که ممنوع است که مراد از تشبیه این باشد که به جهت آنکه این شخص متشبه به زنان از حیثیت آنکه تشبیه به زنان است نمیکند بلکه می خواهد که مثلا" زینب خاتون را مصوٌر کند به لباسی که صریح در زنان نیست و اگرباشد هم مضرٌ نیست مثل چادر شب به سر کردن و مکالماتی که ایشان می فرمودند بکند به جهت ابکاء و این را تشبیه به زنان نمی گویند . چون ظنٌ آن تشبیه به آنچه مختص به جنس زنان است بدون غرضی دیگر و در اینجا لباس زنان پوشبدن نه از برای نمود خود است در صورت زن و فرق بسیار است میانه ء ملاحظه تشبه به شخص معین از زنان از راه خصوصیات افعال آن زن و تشبیه جنس زنان از راه تشبیه به این جنس . پس خوب تامل کن تا بیابی .
( ادامه دارد . نیز نگاه کنید به توضیح - فتوای سید علی یزدی )


مایل بکتاش . همان . ص25 .