تعزیه و فلسفه آن (22) نظر - فتوای سید علی یزدی . 2| ویکی پدیا فارسی

تعزیه و فلسفه آن (22) نظر - فتوای سید علی یزدی . 2

 

تعزیه و فلسفه آن (22)


نظر - فتوای سید علی یزدی . 2


« ( این مورد را سید علی یزدی به طرز زیر بیان کرده است : مراداز تشبه رجال و نساء هریک به دیگری چیست و صدق لباس هرکدام لباس آن دیگری را که موضوع حکم مذکور است به چه می شود . ظاهر این است که مقصود از اخبار نه مجرٌد تشبیه است بر وجهی که معمول است در تشبهات . بلکه مراد انتحال رجال است حالت نساء را و اینجا است که فاضل قمی در جامع النشات می گوید : تشبه به نساء حرام است در صورتی که تشبه و تلبس برای غرضی باشد که باعث شود قرار دادن خود را از نساء و در عداد آنها و ظاهر است که معمول در تشبیهات بر این وجه نیست چه واضح است که متشبه به زینب خواتون مثلا" مقصودش تشبه به نساء از حیث آنکه تشبه به نساء است نیست بلکه مراد تصویر نفس است به آن صورت و تشکل به آن هیئت برای ابکاء ، و بالجمله غرض ابکاء است نه اظهار خود را در زیٌ نساء . پس تشبه به نساء بر آن صادق نباشد و به عبارت اخری منتهی و مراد از اخبار ناهیٌه تشبه به جنس نساء است نه شخصی که مقصود بیان حال او و اظهار و ارائه هیئت و وضع اواست ... ) » .
( نظرات سید علی یزدی ادامه دارد )


مایل بکتاش . همان . صص 25 و 26 .