تعزیه و فلسفه آن (29) شبیه خوانی ( مذاکره )| ویکی پدیا فارسی

تعزیه و فلسفه آن (29) شبیه خوانی ( مذاکره )

 

تعزیه و فلسفه آن (29)


شبیه خوانی ( مذاکره )


نظام العلماء مذاکره وقایع عاشورا در تعزیه داری ( شبیه خوانی ) را وسیله توضبح راه حق و باطل دانسته و با اشاره به خود نوشته است که :
« در میان اعمال خیر توسل به دامن مبارک حضرت سید الشهداء و مذاکره اوضاع و اطوار آن امام هدی را نیز بیشتر از همه اعمال باعث استحکام رکن تولٌا و تبرٌا بجا آورده ... عمده پایه و مایه دین تولٌا و تبرٌا است که دلسوزی و رقٌت به آن حضرت و توجٌه به ظلم و جور اهل شقاوت مستلزم استحکام این معنی می باشد . »
وی کتاب « مجالس حسینیه » را با آیه ای از قرآن که از آغاز استناد گاه مراسم عزاداری محرم بود به پایان رسانیده که اینست : وسیعلم الذین ظلمو ایٌ منقلب ینقلبون ( بزودی کسانی که ستم کردند خواهند دانست که چه انقلابی آنها را منقلب خواهد ساخت ) .
کتاب محمد رفیع طبا طبائی ( نظام العلماء ) که در آستانه دوره مشروطیت انتشار یافت حاکی از آگاهی و نگرشی نو بر تعزیه ( شبیه ) در جامعه سنٌتی بود که میتوانست به شناختن تعزیه و کاربرد نوین زیبائی شناسی آن در جامعه ای جدید کمک نماید . وی در کتاب خود با نقل رساله ای در باره شبیه به قلم « دکتر جوزف » که گفته شده « یکی از مورخین معروف فرانسه است » نشان داد که فشر متحرک جامعه سنٌتی در ارزشیابی زیبائی شناسانه « تعزیه » از زمان میرزا ابو القاسم قمی به این طرف به نقطه جدیدی رسیده که در جهت تکامل طرز تلقی پویا و سنٌتی آن است . »


مایل بکتاش . همان . ص 36 .